Betingelser og vilkår medlemskap

Alle kunder har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge Bybadets betingelser. Medlemsbetingelser og vilkår er nærmere spesifisert i nedenfor.

1. Generelle betingelser
Alle badegjester har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge Bybadets medlemsbetingelser og trivselsregler.

Gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser ligger på nettsiden til Bybadet.

Bybadet forbeholder seg retten til å kunne endre åpningstider og bruke deler av anleggets fasiliteter til lukkede aktiviteter. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Bybadet seg retten til å stenge anlegget når dette er nødvendig. Tilbudet vil så langt det lar seg gjøre opprettholdes delvis i form av å holde åpent de bassenger som er mulig. Varsel om stenging vil være slått opp på nett, sosiale medier, synlig anlegg og på epost/sms om nødvendig

Medlemskap gir tilgang til Bybadet i badets åpningstid og for den perioden du har tegnet medlemskap for.

Bybadet har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Bybadet varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

2. Medlemskap
Alle medlemskap er personlige og gjelder til det utløper/sies opp skriftlig.

Medlemskap kan tegnes av myndige personer over 18 år.

Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos Bybadet AS, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

Årskort og medlemskapet er personlig og kan ikke overdras, eller benyttes av andre enn medlemmet.

Når man inngår medlemskap på Bybadet AS, innebærer det at man aksepterer innholdet i virksomhetens personvernerklæring.

Medlemskapet forutsetter at medlemmet lar seg avbilde og tillater at bilde oppbevares i Bybadets medlemsregister. Bilde skal kun brukes i forbindelse med adgangskontroll til anlegget.

Alle medlemmer skal ha personlige armbånd som medbringes når en er i anlegget.

Medlemmene er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte anleggets ulike fasiliteter.

3. Medlemmets ansvar

 • Medlemmet plikter å vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av medlemskap.
 • Medlemmet vil ved mislighold og/eller brudd på Bybadet til enhver tids gjeldende reglement, motta én skriftlig advarsel vedrørende misligholdet/overtredelsen. Ved gjentatte mislighold/overtredelser kan Bybadet sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp avtalen uten tilbakebetaling. Som mislighold regnes blant annet: Brudd på betaling av månedlig medlemsavgift som på tross av inkassovarsel eller andre varsler ikke er betalt.
 • Medlemsarmbåndet skal alltid medbringes og registreres ved ankomst. Bybadet vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon ved glemt armbånd.
 • Dersom du glemmer medlemsarmbånd fire ganger i løpet av to måneder, må nytt medlemsarmbånd kjøpes den tredje gangen for å få adgang.
 • Medlemmet må ved endring av bankkonto selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt månedlig beløp fra riktig konto.
 • Medlemmet plikter å melde ifra om adresseendring, nytt telefonnummer og annen relevant informasjon knyttet til medlemskapet.¨4. Pris- og betalingsbetingelser
Ved innmelding betales et oppstartgebyr på kr 125,- som inkluderer adgangsarmbånd. Armbåndet gir tilgang til anlegget og garderobeskap, samt muligheter til å handle i cafeen.

Mistet eller skadet medlemskort må umiddelbart meldes til Bybadet, og vi vil utstede nytt armbånd.

Gebyr for glemt adgangsbånd kr 25,-.
Erstatning av mistet adgangsbånd kr 125,-.

Avtalegiro kan kun benyttes for våre medlemskap ved minimum 12 mnd. varighet, og vil etter endt bindingstid løpe til avtalen sies opp skriftlig.

Det er én måneds oppsigelse fra og med 01. i påfølgende måned.

Inneværende måned samt avgift for hele neste måned betales ved innmelding. Deretter trekkes avtalt beløp forskuddsvis den 20. i hver måned. Medlemmet er ansvarlig for betaling av medlemskapet og for å inngå AvtaleGiro med sin bankforbindelse. Ved manglende AvtaleGiro påløper fakturagebyr f.o.m. første faktura.

Bybadet forbeholder seg retten til å indeksregulere månedlig trekkbeløp uten å varsle særskilt om dette. Prisjustering kan likevel ikke iverksettes før etter bindingstiden er utløpt, og vil bli foretatt ved årsskifte.

Prisgarantien gjelder i bindingstiden.

Ved opphør av bindingstiden justeres månedsprisen til gjeldende ordinær pris for din type medlemskap. Bybadet forbeholder seg retten til å kunne korrigere til gjeldende ordinær pris for din type medlemskap, også i prisgarantiperiode dersom det viser seg at grunnlag for avtalt pris ikke stemmer eller dersom grunnlaget for avtalt pris bortfaller.

Medlemmer har opplysningsplikt ved endring/ opphør av kriterier for rabatterte medlemskap: Dersom spesielle krav som var oppfylt ved inngåelse av medlemskap, opphører eller endrer seg underveis i medlemskapet er man pliktig å opplyse Bybadet om dette. Medlemmer skal kunne fremlegge gyldig dokumentasjon på oppfordring fra Bybadet, for eksempel gyldig studentbevis, ansettelsesbevis etc. Ved grov uaktsomhet vil Bybadet kunne endre betingelsene med tilbakevirkende kraft (for eksempel ved at man unnlater å opplyse om endringer som har skjedd for mer enn 3 måneder siden).


5. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri

 • Ved oppbevaring av eiendeler på Bybadet må medlemmet benytte skap som låses. Glemmer medlemmet eiendeler under oppbevaring i skap etter stengetid, har Bybadet rett til å bryte opp skapet og oppbevare eiendelene. Gjenglemte eiendeler som er funnet og tatt vare på oppbevares i maksimalt 7 dager.
 • Bybadet er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller tap av medlemmets personlige eiendeler som er tatt med til Bybadet
 • Bybadet anmoder medlemmer om å ikke ta med seg verdisaker ved besøk på Bybadet.6. Frysing av medlemskapet
Medlemskap med bindingstid på 12 måneder ved Bybadet kan fryses ved følgende årsaker:

 • Sykdom eller skade som er dokumentert med legeerklæring på treningsnekt i perioden det gjelder.
 • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene. Gjelder inntil 3 måneder etter termin.

Frys av medlemskap gjelder for minst én måned, og maks tolv måneder. Etter tolv måneder må ny dokumentasjon foreligge, og samme vilkår som for ny fryseperiode gjelder.

Ved ønske om frys av medlemskap så søkes dette om på søknadsskjema i resepsjonen, eller ved å følge fremgangsmåte på nett under fanen” Frys av medlemskap”. I begge tilfeller må dokumentasjon vedlegges.

OBS: Søknad om frys må sendes snarest, og senest 3 uker før fryseperiodens start.

 • Alle fakturaer som er mottatt eller mottas samme måned må betales. I etterkant av fryseperioden vil tilsvarende antall dager kompenseres for.
 • Frys har ikke tilbakevirkende kraft, og medlemmet plikter å sende søknad om frys umiddelbart ved behov.
 • Ved frys av medlemskap i bindingstid forskyves bindingstid tilsvarende periode, slik at medlemskapets varighet er på minst tolv betalende måneder.
 • Ved oppsigelse i en fryseperiode bortfaller ikke vilkår for oppsigelse og oppsigelsestid.7. Rabattordninger
Studenter tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap. Studentrabatten forutsetter at personen ved innmelding, og deretter årlig, fremviser gyldig studentdokumentasjon. Studentrabatten gjelder frem til og med fylte 33 år. Fra og med fylte 34 år opphører retten til studentrabatt, uavhengig av om medlemmet fortsatt er i besittelse av gyldig studentdokumentasjon. Når vilkårene for studentrabatt ikke lenger er gjeldene, vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

Medlemmer som er registrert med en bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom Bybadet og den aktuelle bedrift, så lenge medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle Bybadet dersom medlemmets arbeidsforhold opphører. Når vilkårene for aktuelle bedriftsavtale ikke lenger er gjeldene, vil månedlig medlemsavgift justeres til korrekt bedriftsabonnement. Dersom arbeidsforholdet opphører, vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

Personer fra og med fylte 67 år, og de som fremviser gyldig honnørbevis tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap.

Personer fra og med fylte 3 år til og med 10 år tilbys barnepris den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap. Fra og med fylte 11 år vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til ungdomspris. Fra og med fylte 16 år vil månedlig medlemsavgift oppjusteres i henhold til de vilkår som gjelder for ordinært medlemskap. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

Bybadet tilbyr familierabatt. Rabatten innvilges når samme kjernefamilie i samme husstand (maks 2 generasjoner) inngår medlemskap. Det forutsettes at det er foreldre/foresatt med barn som bor hjemme hos foresatte.


8. Angrerett
Som kunde hos Bybadet har du full angrerett på din bestilling fra internett inntil 14 dager.

Dersom du har kjøpt tjenester av Bybadet ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og likevel ikke ønsker denne, har du angrerett i 14 dager etter at Bybadet har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Ved tegning av medlemskap via Internett har medlemmet 14 dagers ubetinget angrerett. Etter angrerettloven kap 4, §18, kan medlemmet gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra den dagen bekreftelsen på inngått avtale, angrerettsskjema og de foreskrevne opplysningene om angrerett er mottatt.

Melding om bruk av angreretten må gis til Bybadet innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Et ferdig utfylt angrerettskjema som kan benyttes sendes ut pr. e-post sammen med bekreftelse på inngått medlemsavtale. Angrefristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp. Medlemmet bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Du kan benytte Bybadet når du har mottatt medlemsavtalen. Dersom du benytter Bybadet før utløpet av angrefristen må du betale for denne bruken dersom angreretten benyttes, jfr. angrerettloven § 20.

Hvis medlemsarmbånd er utlevert, må denne returneres dersom angreretten benyttes.


9. Administrasjon av medlemskapet
Som medlem på Bybadet administrer du selv ditt eget medlemskap på ‘min side’. Dette betyr at du selv må logge deg inn på min side dersom du ønsker å endre personopplysninger, legge inn fryseperiode, avslutte medlemskapet etc. Oppsigelse pr. e-post eller brev er ikke gyldig. Du vil ved frys av medlemskap, eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.

Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på min side. Bybadet fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

Alle henvendelser som gjelder medlemskap, skal rettes til support på Minside. Denne har du tilgang til som medlem.

Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få økt tilgang og tilleggstjenester i samsvar med Bybadet´ til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.

Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang og tilleggstjenester.

Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned, eller etter endt bindingsperiode.

Medlemmer som innehar et medlemskap som Bybadet ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til Bybadet´ til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.


10. Oppsigelse og endring av medlemskap

 • Bindingstiden er på tolv betalende måneder. Etter tolv måneder fortsetter abonnementet om ikke medlemmet har sagt opp sitt medlemskap.
 • Oppsigelsestid er én måned og regnes fra første månedsskifte etter den datoen oppsigelsen er mottatt. Det må derfor betales en månedsavgift til, men medlemmet kan selvfølgelig også bade/trene denne måneden.
 • Oppsigelsen skal skje skriftlig via e-post, eller ved personlig oppmøte på Bybadet.


11. Sikkerhet

All ferdsel og aktivitet på anlegget skjer på eget ansvar. Bybadet fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer og gjenstander som følge av opphold i anlegget. Herunder gjelder tap og skader på personlige gjenstander. Alle besøkende har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge våre til enhver tid gjeldende bad og sikkerhetsregler.

I tilfeller der medlemmer tar med barn i anlegget bærer vedkommende selv ansvar for barnas sikkerhet.


12. Nulltoleranse for doping på Bybadet
Som medlem bekrefter du å ikke bruke noen form for stimuli eller doping, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen. Dette gir Bybadet AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av dopingmidler på Bybadet kan bli politianmeldt.


13. Personvern
Våre retningslinjer for oppbevaring og behandling av informasjon om våre medlemmer er iht GDPR forordningen. I vår personvernerklæring for kunder kan du lese mer om hva slags informasjon du legger igjen hos oss, hva det brukes til, og dine rettigheter knyttet til dette.