Vilkår

Betingelser for kjøp og medlemskap i Bybadet.

Alle kunder har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge Bybadets betingelser. Medlemsbetingelser og vilkår er nærmere spesifisert i nedenfor.

1.Generelle medlemsbetingelser

Medlemmer på Bybadet kan som hovedregel benytte hele tilbudet i den delen av Bybadet de har tegnet medlemskap for. På forvarsel vil tilbudet og åpningstiden kunne være begrenset.

Medlemskapet gir tilgang til Bybadet i badets åpningstid, eller for den tiden medlemskapet ditt gjelder, og for den perioden du har tegnet medlemskap for.

Bybadet’ til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettside.

Alle medlemskap er personlige og gjelder til det utløper/sies opp skriftlig.

Medlemmene er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte anleggets ulike fasiliteter.

2. Medlem

Medlemskap kan tegnes av myndige personer over 18 år.

Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos Bybadet, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

3. Medlemskap / Armbånd

Alle medlemmer skal ha egne adgangsbånd som medbringes når en er i anlegget. Armbåndet må kjøpes via nettbutikken eller i resepsjonen og er ett tillegg i prisen. Du plikter å registrere deg ved ankomst. Armbåndet er identifikator for å gi deg adgang og nøkkel til å låse og åpne skap i garderobe. Armbånd utleveres første dag i resepsjonen på Bybadet.

Mister eller skader et medlem sitt medlemskort må dette umiddelbart meldes til Bybadet og vi vil utstede et nytt armbånd.

Gebyr for glemt adgangsbånd er kr 50,-.
Erstatning av mistet adgangsbånd er kr 125,-.

Årskort og medlemskap på Bybadet er personlig og adgangsarmebåndet skal ikke overlates/lånes til andre. Medlemskapet kan etter en slik hendelse bli avsluttet uten ytterligere varsel, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

4. Pris- og betalingsbetingelser

Dersom ikke annet er avtalt vil det tilkomme et oppstartsgebyr på kr 125,- som inkluderer adgangsarmbånd. Armbåndet gir tilgang til anlegget og garderobeskap.

Foreldre skal være betaler for barn/ungdom under 18år.

Medlemmer som velger avtalegiro som betalingsmåte betaler inneværende måned samt den påløpende månedene kontant ved innmelding. Deretter trekkes avtalt beløp forskuddsvis den 20. i hver måned. Du er selv ansvarlig for å undertegne avtale om avtalegiro i din nettbank så fort som mulig etter du er registrert som medlem. Da unngår du å få tilsendt månedlig faktura.

Avtalegiro kan kun benyttes for våre medlemskap ved 12 mnd. varighet, og vil etter endt bindingstid løpe til avtalen sies opp skriftlig.

Det er én måneds oppsigelse fra og med 01. i påfølgende måned. Alle avtaletrekk så lenge medlemskapet varer er herved varslet.

Bybadet forbeholder seg retten til å indeksregulere månedlig trekkbeløp uten å varsle særskilt om dette. Prisjustering kan likevel ikke iverksettes før etter bindingstiden er utløpt, og vil bli foretatt ved årsskifte.

Prisgarantien gjelder i bindingstiden.

Ved opphør av bindingstiden justeres månedsprisen til gjeldende ordinær pris for din type medlemskap. Bybadet forbeholder seg retten til å kunne korrigere til gjeldende ordinær pris for din type medlemskap, også i prisgarantiperiode dersom det viser seg at grunnlag for avtalt pris ikke stemmer eller dersom grunnlaget for avtalt pris bortfaller.

Medlemmer har opplysningsplikt ved endring/ opphør av kriterier for rabatterte medlemskap: Dersom spesielle krav som var oppfylt ved inngåelse av medlemskap, opphører eller endrer seg underveis i medlemskapet er man pliktig å opplyse Bybadet om dette. For eksempel er en person som er student når medlemskap tegnes hos Bybadet pliktig å opplyse dersom han/ hun i medlemsperioden ikke lenger er student med gyldig bevis. Medlemmer skal i denne sammenheng kunne fremlegge gyldig dokumentasjon på oppfordring fra Bybadet. Eks. gyldig studentbevis, ansettelsesbevis etc.

Bybadet vil dermed sørge for å endre medlemskapet til korrekt type og pris. Ved grov uaktsomhet på dette punkt vil Bybadet kunne endre betingelsene med tilbakevirkende kraft (for eksempel ved at man unnlater å opplyse om endringer som har skjedd for mer enn 3 måneder siden).

Det er mulig å fryse medlemskap med binding i inntil 1 månede av gangen. Frysing av medlemskap fra 1-12 måneder, pris kr 99,- per mnd (Min. 1 mnd, Maks 12 mnd). Frys av medlemskap må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter.

Dersom medlemskapet fryses i bindingstiden, forskyves bindingstiden tilsvarende fryseperioden.

5. Rabattordninger

Studenter tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap. Studentrabatten forutsetter at personen ved innmelding, og deretter årlig, fremviser gyldig studentdokumentasjon. Studentrabatten gjelder frem til og med fylte 33 år. Fra og med fylte 34 år opphører retten til studentrabatt, uavhengig av om medlemmet fortsatt er i besittelse av gyldig studentdokumentasjon. Når vilkårene for studentrabatt ikke lenger er tilstede vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

Medlemmer som er registrert med en bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom Bybadet og den aktuelle bedrift, så lenge medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle Bybadet dersom medlemmets arbeidsforhold opphører. Når vilkårene for aktuelle bedriftsavtale ikke lenger er tilstede vil månedlig medlemsavgift justeres til korrekt bedriftsabonnement. Dersom arbeidsforholdet opphører vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

Personer fra og med fylte 67 år, og de som fremviser gyldig honnørbevis tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap.

Personer fra og med fylte 3 år til og med 11 år tilbys barnepris den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap. Fra og med fylte 12 år vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til ungdomspris. Fra og med fylte 16 år vil månedlig medlemsavgift oppjusteres i henhold til de vilkår som gjelder for ordinært medlemskap. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

Bybadet tilbyr familierabatt. Rabatten innvilges når samme kjernefamilie i samme husstand (maks 2 generasjoner) inngår medlemskap. Det forutsettes at det er foreldre/foresatt med barn som bor hjemme hos foresatte.

6. Gavekort

Gavekortet kan brukes til tjenestene som er angitt på gavekortet og er et verdidokument som må vises på tidspunktet for bruk, gavekortet må vises ved kvittering.

Gavekortet er ikke personlig og kan overføres / gis til andre.

Gavekortet erstattes ikke hvis gyldighetsperioden er utløpt eller kortet er tapt.

Refusjoner på grunn av kansellering eller lignende påvirker ikke gavekortets opprinnelige gyldighetsperiode.

Gavekortet kan ikke byttes mot kontanter eller brukes som betaling for et nytt gavekort.

7. Angrefrist

Som kunde hos Bybadet har du full angrerett på din bestilling fra internett inntil 14 dager.

Dersom du har kjøpt tjenester av Bybadet ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og likevel ikke ønsker denne, har du angrerett i 14 dager etter at Bybadet har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

8. Administrasjon av medlemskapet

Som medlem på Bybadet administrer du selv ditt eget medlemskap på ‘min side’. Dette betyr at du selv må logge deg inn på min side dersom du ønsker å endre personopplysninger, legge inn fryseperiode, avslutte medlemskapet etc. Oppsigelse pr. e-post eller brev er ikke gyldig. Du vil ved frys av medlemskap, eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.

Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på min side. Bybadet fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til support på Minside. Denne har du tilgang til som medlem.

Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få økt tilgang og tilleggstjenester i samsvar med Bybadet´ til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.

Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang og tilleggstjenester.

Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned, eller etter endt bindingsperiode.

Medlemmer som innehar et medlemskap som Bybadet ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til Bybadet´ til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.

9. Bybadet’ rettigheter

Bybadet skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan gjeste oss under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Bybadet seg retten til å stenge anlegget når dette er nødvendig. Tilbudet vil så langt det lar seg gjøre opprettholdes delvis i form av å holde åpent de bassenger som er mulig.

Bybadet har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Bybadet varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

Bybadet har muligheten til å arrangere stevner for vannidretteer. Under disse stevnene forbeholder Bybadet seg retten til å holde delvis eller helt stengt. Varsel om stenging vil være slått opp på nett, sosiale medier, synlig anlegg og på epost/sms om nødvendig.

10. Sikkerhet

All ferdsel og aktivitet på anlegget skjer på eget ansvar. Bybadet fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer og gjenstander som følge av opphold i anlegget. Herunder gjelder tap og skader på personlige gjenstander. Alle besøkende har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge våre til enhver tid gjeldende bad og sikkerhetsregler.

I tilfeller der medlemmer tar med barn i anlegget bærer vedkommende selv ansvar for barnas sikkerhet.

11. Nulltoleranse for doping på Bybadet

Som medlem forplikter du å gjøre deg kjent med Bybadets retningslinjer for håndtering av- og holdning til doping:

Bybadet har en nulltoleranse for bruk, oppbevaring og distribusjon av dopingpreparater. Dette gjelder både medlemmer, ansatte og andre som utfører arbeid for Bybadet.

Ansatte oppfordres til å varsle om mistanke om brudd på Bybadet dopingpolitikk. Varsel skal i utgangspunktet gis til nærmeste overordnede. Alternativt kan varsel gis til øverste leder.

For øvrig gjelder reglene i arbeidsmiljøloven §§ 2-4 og 2-5.

Dersom Bybadet mottar varsel, eller det på annen måte foreligger mistanke om brudd på dopingpolitikken, skal det så snart som mulig gjennomføres en samtale med den mistanken retter seg mot. Ved innkalling til samtale skal det opplyses hva samtalen gjelder og at vedkommende har rett til å møte sammen med tillitsvalgte, verneombud eller andre. Samtalen skal gjennomføres etter skjema for mistanke om brudd på dopingpolitikk.

Det skal skrives referat fra samtalen hvor det tydelig fremgår hva som var tema og hvilke tiltak/reaksjoner som ble besluttet. Referatet skal underskrives av begge parter. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle om det har skjedd brudd på dopingpolitikken og hvilke reaksjoner dette eventuelt skal medføre. Eksempler på reaksjoner kan være skriftlig advarsel, oppsigelse og/eller politianmeldelse.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av dopingmidler på Bybadet kan bli politianmeldt.

12. Personvern

Våre retningslinjer for oppbevaring og behandling av informasjon om våre medlemmer er iht GDPR forordningen. I vår personvernerklæring for kunder kan du lese mer om hva slags informasjon du legger igjen hos oss, hva det brukes til, og dine rettigheter knyttet til dette.